طیور


تولید و تأمین حداقل 10% از جوجه مادر و پدر گوشتی مورد نیاز کشور