زنبور عسل :  • تولید ملکه های اصلاح نژاد شده زنبور عسل در جهت ارتقای ژنتیک کلنی های زنبور عسل و دسترسی به صفات مطلوب
  • بارور نمودن ملکه ها از طریق تکنیک تلقیح مصنوعی