فارسی English

آبزیانمهمترین برنامه مبارک اندیش در خصوص تأمین مواد ژنتیکی قزل آلا


    ایجاد اولین مرکز خصوصی اصلاح نژاد ماهی قزل آلا در ایران با هدف :
  • توليد و توزيع تخم چشم زده اصلاح شده در داخل کشور
  • تأمين نياز بازار داخلي به مواد ژنتيكي درجه يك قزل آلا
  • تسهیل دسترسی به تخم مورد نیاز در تمام ماه های سال
  • کاهش قیمت تخم چشم زده و بچه ماهی ممتاز قزل آلا
  • بهبود سودآوری و پایداری تولید در مزارع پرورش قزل آلا
  • توسعه صنعت پرورش قزل آلای كشور
  • افزایش سرانه مصرف گوشت ماهی قزل آلا
  • فراهم کردن امکان صادرات تخم چشم زده به کشورهای دیگر