فارسی English

خدمات اصلاح نژادی برای واحدهای گاو شیری

 

  • تعیین استراتژی های اصلاح نژادی برای گله های گاو شیری با هدف بهبود سودآوری
  • ارزیابی وضعیت موجود دامهای گله و تحلیل اطلاعات به منظور پیدا کردن نقاط ضعف و قدرت در سایر صفات مهم اقتصادی موثر بر سودآوری
  • اجرایی نمودن برنامه های اصلاح نژادی با ارائه مناسب ترین شاخص های ژنتیکی اقتصادی برای رتبه بندی، انتخاب و خرید اسپرم گاو های نر و نیز رتبه بندی دام های ماده در گله
  • تعیین مناسب ترین آمیزش ها و انتخاب اسپرم با استفاده از سیستم بین المللی تعیین آمیزش MAP بر اساس استراتژی اصلاح نژادی مورد نظر
  • انجام ارزیابی ژنتیکی کلیه دام ها بصورت مدون (دو تا سه بار در سال) جهت رتبه بندی کلیه دام ها در شاخص و شناسایی دام های کم سوده و غیر سودآور در گله و رتبه بندی آنها جهت حذف اختیاری
  • انجام آزمون و ارزیابی ژنومیک گوساله ها، تلیسه ها و گاوها در صورت لزوم
  • ارزیابی روند کلیه پارامترهای موثر بر سود گله و مقایسه آنها با گله های مشابه به صورت مدون و دوره ای
  • گروه مبارک اندیش در راستای اهداف ذکر شده ، خدمات آزمون ژنومیک و ارزیابی ژنتیکی مزارع گاو شیری را به دامداران محترم ارائه می کند.