فارسی English

غلاف تلقیح مصنوعی آلفا

 

سر یکپارچه گنبدی برای غلاف: موجب قابلیت لمس رکتومی بهتر،حرکت به جلوی راحت تر و صرفه جویی در زمان می شود.
استقرار بهتر پایوت (نی) اسپرم: از برگشت اسپرم ممانعت می کند.

شفافیت: خواندن اطلاعات حک شده روی پایوت اسپرم را تسهیل می کند و پس از تلقیح و خروج سرنگ، وضوح مقدار اسپرم باقیمانده را بهبود می بخشد.

امکان تخلیه دو طرفه: تخلیه پیوسته و مساوی اسپرم را میسر و شرایط بهداشتی تلقیح را بهبود می بخشد.
بهبود استحکام اتصال سرنگ با غلاف: از جداشدن غلاف و سرنگ جلوگیری می کند. انعطاف پذیری بالا و بهینه شده برای سرنگ کومبی کالر(Kombicolor)
بدون چاک: در سرنگ های کومبی کالر و مارپیچی قابل استفاده می باشد.
وسیع الطیف: امکان تلقیح پایوت های یک دوم و یک چهارم را فراهم می نماید