فارسی English

لیست اسپرم بز

 

بز آلپاین

 

1(URIS(U501
2(VIVALDI(V565

 

بز سانن

 

1(ANIS(A۱۷۱
2(EXPERT(E۱۱۴
3(FISTON(F۱۷۱
4(IMPERTINENT(I۵۰۰
5(INRATABLE(I۵۶۳
6(UGOLIN(U۱۲۰
7(UNITE(U۵۷۳