فارسی English

پمپ ازت

 

پمپ ازت برای انتقال ایمن مایع نیتروژن به دیگر فلاسک های حمل ازت استفاده می شود.

این پمپ الکتریکی برای استخراج ازت از سر تانک توسعه یافته است.

با استفاده از پمپ نیازی به بلندکردن و کج کردن تانکهای پر نبوده و احتمال آسیب دیدن تانک کاهش می یابد. 

باعث جلوگیری از نشت مایع نیتروژن در زمان انتقال در مقایسه با روش سنتی می شود.

این سیستم ها در اصل بر اساس افزایش فشار داخلی عمل کرده و مایع ازت را به راحتی به خارج از تانک منتقل می کند.