فارسی English

غلاف گوسفندی

 

عرضه مستقیم غلاف تلقیح مصنوعی گوسفندی مخصوص تلقیح مصنوعی دامهای سبک(گوسفند و بز) از شرکت فرانسوی IMV