فارسی English

غلاف دوبل

 

  • غلاف های دوبل روی تفنگ تلقیح (سرنگ) را پوشانده و آن را تمیز نگهداشته و از آن قبل از استفاده محافظت می کند.
  • این غلاف ها با هدف به حداکثر رساندن باروری بوسیله افراد حرفه ای و تکنسین ها مورد استفاده قرار می گیرند.
  • یک پوشش اضافی برای افزایش بهداشت که در اثر استفاده از دستکشها بدست خواهد آمد.
  • از آلوده شدن تفنگ تلقیح مصنوعی با هر عمل خارجی و ورود آلودگی به داخل رحم که موجب کاهش باروری می شود جلوگیری می کند.
  • غلاف دوبل در سراسر تفنگ تلقیح(سرنگ) وارد می شود و فقط نوک آن وارد سرویکس می شود، بنابراین تفنگ کاملا در زمان تلقیح مصنوعی پاکیزه می باشد.