فارسی English

سمینار روش های نوین مدیریت ژنتیک گله های گاو شیری

 

سمینار روش های نوین مدیریت ژنتیک گله های گاو شیری با هدف افزایش بازده اقتصادی