• ایجاد و راه‌اندازی اولین مرکز اصلاح نژاد و تولید مواد ژنتیکی گوسفند و بز در کشور
  • توسعه فناوری تلقیح مصنوعی به روش لاپاراسکوپی
  • ایجاد ترکیب‎ های ژنتیکی پربازده سازگار با شرایط پرورشی کشور و مورد نیاز پرورش‎ دهندگان در سامانه ‎های پرورشی غیر‎مرتعی
  • بومی سازی دانش و فناوری ‎های روز در زمینه پرورش دام ‎های سبک
  • همکاری در ایجاد الگوهای پرورش صنعتی گوسفند در    سامانه ‎های غیر‎مرتعی
  • برگزاری دوره‎ های آموزشی اختصاصی و کاربردی در زمینه دام‎ های سبک
  • انجام فعالیت‎ های مطالعاتی و پژوهشی بطور مستقیم و یا در قالب قرارداد‎ها و همکاری با مراکز پژوهشی داخلی و بین ‎المللی
  • ایجاد اشتغال در سطح نیروهای ماهر، کارشناس و ماهر در زمینه ‎های مختلف علوم دامی و دامپزشکی
گوسفندوبز
بز
بز
گوسفند
گوسفند
فهرست