سخنرانی ها و همایش

۱- مدیریت ژنتیک گله های گاو شیری

موضوع بحث
سخنران
زمان
مکان

۲- نگاه تخصصی به اصلاح نژاد گاو شیری

موضوع بحث
سخنران
زمان
مکان

۳- کاربرد ارزیابی های ژنتیکی

موضوع بحث
سخنران
زمان
مکان

۴- روش های نوین مدیریت ژنتیک گله

موضوع بحث
سخنران
زمان
مکان

۵- بهبود سودآوری مزارع

موضوع بحث
سخنران
زمان
مکان

۶- بررسی صفات اقتصادی

موضوع بحث
سخنران
زمان
مکان

۷- تکنیک انتقال جنین

موضوع بحث
سخنران
زمان
مکان

۸- سمینار علمی گروه مبارک اندیش

موضوع بحث
سخنران
زمان
مکان

۹- پردازش و تحلیل اطلاعات و استفاده از ابزارهای نوین جهت بهبود سودآوری گله های گاو شیری

موضوع بحث
سخنران
زمان
مکان

۱۰- پردازش و تحلیل اطلاعات و استفاده از ابزارهای نوین جهت بهبود سودآوری گله های گاو شیری

موضوع بحث
سخنران
زمان
مکان

۱۱- ژنتیک، اصلاح نژاد، مدیریت هچری و بهداشت قزل آلا

موضوع بحث
سخنران
زمان
مکان

۱۲- اهمیت اقتصادی، ارزش های اصلاحی

موضوع بحث
سخنران
زمان
مکان

۱۳- استراتژی های اصلاح نژادی تولید شیر

موضوع بحث
سخنران
زمان
مکان

۱۴- شاخص گاو تجاری ایده آل

موضوع بحث
سخنران
زمان
مکان

۱۵- کاهش قیمت تمام شده شیر تولیدی با اصلاح نژاد گاو شیری

موضوع بحث
سخنران
زمان
مکان

۱۶- سمینار اصلاح نژاد گاوشیری

موضوع بحث
سخنران
زمان
مکان

۱۷- مدیریت پرورش و اصلاح نژاد گاو شیری

موضوع بحث
سخنران
زمان
مکان

۱۸- تغییر مبنای ژنتیکی

موضوع بحث
سخنران
زمان
مکان

۱۹- تغییر مبنای ژنتیکی

موضوع بحث
سخنران
زمان
مکان

۲۰- عملیاتی شدن ارزیابی ژنومیک در مزارع پرورش گاو هلشتاین ایران

موضوع بحث
سخنران
زمان
مکان

۲۱- گاو ایده آل تجاری

موضوع بحث
سخنران
زمان
مکان

۲۲- آشنایی با ویژگیهای گاوهای شیری سودآور و شیوه های تولید آنها

موضوع بحث
سخنران
زمان
مکان

۲۳- مدیریت پرورش و اصلاح نژاد گاو شیری

موضوع بحث
سخنران
زمان
مکان

۲۴- قدرت ارزیابی ژنومیک وتاثیر شگرف آن بر تولید برترین گوساله های نر وماده هلشتاین

موضوع بحث
سخنران
زمان
مکان

۲۵- آشنایی با مفاهیم پروف گاوهای نر هلشتاین

موضوع بحث
سخنران
زمان
مکان

۲۶- سمینار اصلاح نژاد، تولید مثل و مدیریت پرورش گاو شیری

موضوع بحث
سخنران
زمان
مکان

۲۷- انتخاب اسپرم

موضوع بحث
سخنران
زمان
مکان

۲۸- پروف گاوهای نر

موضوع بحث
سخنران
زمان
مکان

۲۹- ارزیابی ژنومیک

موضوع بحث
سخنران
زمان
مکان
فهرست