اسپرم بز

بز آلپاین

۱ (URIS(U۵۰۱
۲ (VIVALDI(V۵۶۵

بز سانن

۱ (ANIS(A۱۷۱
۲ (EXPERT(E۱۱۴
۳ (FISTON(F۱۷۱
۴ (IMPERTINENT(I۵۰۰
۵ (INRATABLE(I۵۶۳
۶ (UGOLIN(U۱۲۰
۷ (UNITE(U۵۷۳
فهرست