اسپرم گوسفند

لیست اسپرم گوسفند

لیست اسپرم قوچ های شرکت دام گستر پیشگام (DGP) اسفند ۱۳۹۷

 

Breed Ram Name
CANADIAN ROMANOV ANTONIO
CANADIAN ROMANOV ANDREW
CANADIAN ROMANOV ALEX
CANADIAN ROMANOV ABEL
CANADIAN ROMANOV AXEL
CANADIAN ROMANOV ANGELO
CANADIAN ROMANOV ARMANDO
CANADIAN ROMANOV ALFRED
CANADIAN ROMANOV ARNOLD
CANADIAN ROMANOV AJAX
CANADIAN ROMANOV ARAMIS
CANADIAN ROMANOV AGUSTUS
CANADIAN ROMANOV ARTHUR
CANADIAN ROMANOV ADVENTURE
دی جی پی
فهرست