غلاف تلقیح مصنوعی دوبل

  • غلاف های دوبل روی تفنگ (سرنگ) را پوشانده و آن را تمیز نگه داشته و از آن قبل از استفاده محافظت می کند.
  • این غلاف ها با هدف به حداکثر رساندن باروری بوسیله افراد حرفه ای و تکنسین ها مورد استفاده قرار می گیرند.
  • از آلوده شدن تفنگ تلقیح مصنوعی با هر عمل خارجی و ورود آلودگی به داخل رحم که موجب کاهش باروری می شود جلوگیری می کند.
غلاف تلقیح مصنوعی دوبل
فهرست