پمپ ازت

پمپ ازت برای انتقال ایمن مایع نیتروژن به دیگر فلاسک های حمل ازت استفاده می شود.

این پمپ الکتریکی برای استخراج ازت از سر تانک توسعه یافته است.

با استفاده از پمپ نیازی به بلندکردن و کج کردن تانکهای پر نبوده و احتمال آسیب دیدن تانک کاهش می یابد.

باعث جلوگیری از نشت مایع نیتروژن در زمان انتقال در مقایسه با روش سنتی می شود.

این سیستم ها در اصل بر اساس افزایش فشار داخلی عمل کرده و مایع ازت را به راحتی به خارج از تانک منتقل می کند.

فهرست