امروزه با توجه به افزایش هزینه های واحد های پرورش گاو شیری، کاهش حاشیه سودآوری و کمبود نقدینگی این واحد های تولیدی، بکارگیری استراتژی هایی در جهت افزایش بهره وری لازم می باشد. یکی از مناسب ترین این استراتژی ها، تولید گوساله های آمیخته با استفاده از اسپرم گاو های نر نژاد گوشتی در گله های گاو شیری می باشد. یکی از مناسب ترین این استراتژی ها، تولید گوساله های آمیخته با استفاده از اسپرم گاوهای نر نژاد گوشتی در گله های گاو شیری می باشد.

فهرست