افزایش نرخ آبستنی یکی از مهمترین جنبه های مزارع گاو شیری است. دلایل متعددی وجود دارد که افزایش نرخ آبستنی دارای اهمیت است، سودآوری از برجسته ترین این دلایل بوده و همچنین داشتن گاو های آبستن بیشتر به معنی درآمد بیشتر است. اگر چه تولید مثل به خودی خود پیچیده است اما فناوری های ساده همانند غلاف های تلقیح مصنوعی وجود دارند که می توانند باروری را افزایش دهند.

فهرست