ضرایب اقتصادی صفات مختلف شاخص شایستگی خالص طول عمر (LNM$) در آوریل ۲۰۱۷ به روز شده و صفات جدید نظیر قابلیت زنده مانی (Livability) و ترکیب وزن بدن (Body Weight Composite) به آن اضافه گردیده است. صفت ترکیب وزن بدن (WBC) جایگزین صفت ترکیب اندازه بدن (BSC) شده است . گاو هایی که در گله می میرند و یا پس از ذبح هیچگونه درآمدی از بابت لاشه آنها نصیب دامدار نمی شود و هزینه های سلامتی بیشتری در مقایسه با سایر گاو های حذفی بر دامدار تحمیل میکنند، قابلیت زنده مانی پایین تری در مقایسه با دیگر گاو ها دارند .

فهرست