در دو سال گذشته درک نوسانات فصلی قابل ملاحظه در روند صفات باروری بسیار دشوار بوده است. به طور خاص، درصد زیادی از گاو های نر جوان، بسته به فصل ارزیابی های سه گانه (آوریل، آگوست یا دسامبر) در ارزیابی های این صفات هم افزایش و هم کاهش داشته اند، جای تعجب نیست وقتی که مقادیر ارزیابی های ژنتیکی گاو های نر افزایش می یابند، بسیاری از پرورش دهندگان خوش حال می شوند.

فهرست