هر یک از جمعیت های حیوانات و گیاهان در صفات مختلف تنوع نشان می دهند. این تفاوت ها مورد توجه بشر قرار گرفته است. در طول هزاران سال، پرورش دهندگان نحوه کنترل کردن این تنوع انتخاب و انباشتن ویژگی های مطلوب را یاد گرفته اند. امروزه متخصصین اصلاح نژاد دام ابزارهای انتخاب قدرتمندی در اختیار دارند. در هر عصر ژنومیک پرورش دهندگان گاو شیری، با توجه به اهداف اقتصادیشان نیاز به توسعه و بهبود استراتژی های جدید برای حفظ بهبود ژنتیکی دارند.

فهرست