مدیریت تولید مثل یکی از اصلی ترین عوامل مؤثر بر تولید و مدیریت در مزارع پرورش گاو شیری است و مهم ترین بخش برنامه های آن، تشخیص آبستنی در گاو ها و تلیسه ها می باشد. در مدیریت تولید مثل، تشخیص به موقع و زود هنگام آبستنی از عوامل کلیدی در جهت حداکثر نمودن بازده تولید مثلی می باشد . بهبود مدیریت تولید مثلی گله های گاو شیری و همچنین انجام تلقیح مصنوعی موفق، نیازمند تشخیص آبستنی دقیق تر و زمان بندی شده و به موقع می باشد که دارای اثرات اقتصادی روشنی است.

فهرست